Szukaj...
TOP

Polityka prywatności Chasing Rainbow z siedzibą w Warszawie

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Państwa w niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności Chasing Rainbow z siedzibą w Warszawie” („POLITYKA PRYWATNOŚCI”) w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego, w jaki sposób i na jak długo gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy (przetwarzamy) Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są te dane osobowe;
 • komu udostępniamy Państwa dane osobowe;
 • jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich

INFORMACJE O NAS

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot działający pod firmą: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, NIP: 5221624523 („ADMINISTRATOR” lub „CHASING RAINBOW”).

KONTAKT Z NAMI?

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na następujący adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontaktchrainbow@gmail.com.

DO KOGO ADRESOWANA JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Jeżeli:

 • odwiedzacie Państwo nasz serwis internetowy dostępny pod następującym adresem: agnieszkamielech.com („SERWIS”), którego operatorem jest Chasing Rainbow, w tym jeżeli korzystacie z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach Serwisu, takich jak możliwość zapisania się do Newsletteru przesyłanego przez Chasing Rainbow lub jego zaufanych partnerów handlowych, czy też pozostawienie swojej opinii / komentarza w ramach Serwisu, bądź jeżeli odwiedzacie Państwo nasze oficjalne profile / konta / fanpage prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube itp.) („UŻYTKOWNIK”);
 • jako osoba fizyczna jesteście Państwo naszym (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem , w tym również dokonujecie Państwo jako osoba fizyczna zakupów od Chasing Rainbow w ramach platformy zakupowej CUPSELL.PL lub innych takich serwisów („KONTRAHENT”);
 • jesteście Państwo reprezentantem Kontrahenta, osobą fizyczną działającą z ramienia Kontrahenta lub osobą kontaktową ze strony Kontrahenta, w tym w szczególności jego pracownikiem lub współpracownikiem („OSOBA KONTAKTOWA”);
 • kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, bądź to Chasing Rainbow kontaktuje się z Państwem telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, bądź pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteście jednocześnie Kontrahentem lub Osobą Kontaktową („OSOBA KONTAKTUJĄCA SIĘ”);

to  nasza  ochrona  prywatności  dotyczy  przetwarzania  przez  nas  Państwa  danych  osobowych,  czyli  wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Państwa zidentyfikowanie.

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Jeżeli uczestniczycie Państwo w konkursach organizowanych przez Chasing Rainbow, jak również przez Chasing Rainbow i jego zaufanych partnerów handlowych, to wówczas szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych jako uczestników konkursów Administrator przekazuje Państwu w ramach postanowień regulaminu danego konkursu.

JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZBIERAMY W RAMACH SERWISU I W JAKIM CELU?

 W celu umożliwienia Państwu otrzymania od nas informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym (głównie informacji na temat premier nowych książek i innych produktów z nimi związanych oraz przesyłania oferty oraz spotkań autorskich w ramach promocji książek), odnoszących się zarówno do produktów Chasing Rainbow, jak i naszych zaufanych partnerów handlowych, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter, zbieramy i przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w powyższym celu wyłącznie, o ile wyrażą Państwo swoją dobrowolną zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowe drogą elektroniczną / wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (tj. zgodę, o której jest mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Państwa zgoda, o której mowa powyżej, może zostać cofnięta w dowolnym momencie drogą e-mailową na następujący adres e-mail: kontaktchrainbow@gmail.com

Podanie przez Państwa powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów, dla których są przez Państwa podawane, a gromadzone przez Chasing Rainbow. A mianowicie jest niezbędne odpowiednio do podjęcia z Państwem kontaktu, przesłania Państwu informacji handlowej, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter.

Konsekwencją niepodania przez Państwo powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Chasing Rainbow (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości przesłania Państwu informacji handlowych lub wiadomości typu Newsletter).

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Administrator wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających oficjalne profile / konta / fanpage Chasing Rainbow prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube itp.) Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu / konta / fanpage, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju, jak również w celach komunikacyjnych z Użytkownikami jako społecznością związanej z marką Administratora.

Z JAKIEGO ŹRÓDŁA MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W większości przypadków Chasing Rainbow otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od samych Państwa, tj. bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Państwo swoich danych osobowych poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularzy elektronicznych w ramach Serwisu, czy też – w odniesieniu do Kontrahentów – podania nam swoich danych osobowych w procesie negocjowania oraz zawierania umowy z Chasing Rainbow.

Jednakże w odniesieniu do Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych, Chasing Rainbow może pozyskiwać Państwa dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.: Państwa pracodawcy / zleceniodawcy / współpracownicy, reprezentowane przez Państwa podmioty, jak również źródeł publicznie dostępnych, w tym z informacji udostępnionych w serwisach internetowych, czy też na publicznych kontach w profesjonalnych (zawodowych) mediach społecznościowych (np. LinkedIn), bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców, takich jak np. CEIDG lub KRS.

W przypadku Kontrahentów dokonujących zakupy od Chasing Rainbow w ramach platformy zakupowej CUPSELL.PL lub innych takich serwisów, Państwa dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez operatorów tych platform i serwisów, zgodnie z zasadami określonymi w ich regulaminach.

W przypadku pozyskiwania Państwa danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa, Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, telefon, e- mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON, jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmujecie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:

 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawieranych przez Kontrahenta z Chasing Rainbow oraz zakupów produktów oferowane przez Chasing Rainbow, w tym również zakupów od Chasing Rainbow w ramach platform zakupowych lub innych serwisów, jak również w celu rozpatrywania składanych przez Kontrahenta reklamacji oraz zapewnienia Kontrahentowi przez Chasing Rainbow obsługi posprzedażnej –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Chasing Rainbow zawartej z Państwem umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu kontaktowania się w sprawach bieżących (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania) przez Chasing Rainbow z Osobami Kontaktowymi w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów zawartych przez Chasing Rainbow Kontrahentami –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktowymi i Kontrahentami w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Chasing Rainbow z Kontrahentem;
 • w celu kontaktowania się przez Chasing Rainbow z Osobami Kontaktującymi się (w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu), udzielenia odpowiedzi na zadawane Chasing Rainbow pytania, w tym udzielenie informacji o trybie obsługi zgłaszanych Chasing Rainbow zapytań –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;
 • w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę do Państwa informacji handlowych, w tym głównie informacji na temat premier nowych książek i innych produktów z nimi związanych oraz przesyłania oferty oraz spotkań autorskich w ramach promocji książek), jak również wiadomości typu Newsletter, w ramach którego prezentowane są oferty produktów oferowanych przez Chasing Rainbow;
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego;
 • w celach marketingowych partnerów handlowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę do Państwa informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również wiadomości typu Newsletter, w ramach którego prezentowane są oferty produktów oferowanych przez partnerów handlowych Administratora;
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda ( 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu interakcji z Państwem z wykorzystaniem oficjalnych profili / kont / fanpage Chasing Rainbow w ramach mediów społecznościowych –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ( 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu produktów i marki Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką Administratora;
 • w celu prowadzenia przez Chasing Rainbow konkursów na oficjalnych profilach / kontach / fanpage Chasing Rainbow w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube itp.) –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych –
  • wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu.

Ilekroć Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, może ona zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie, drogą e-mailową na następujący adres e-mail:  kontaktchrainbow@gmail.com., co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY CIASTECZKA?

Serwis korzystaj także z plików cookie (tzw. „ciasteczka”), dalej „Cookies”. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Chasing Rainbow jako operator Serwisu.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z Serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Cookies wykorzystywane są przez Chasing Rainbow jako operatora Serwisu w następujących celach:

 • tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu, czas odwiedzin), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis oraz ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz portalach social media

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Chasing Rainbow jako operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy Użytkownikom przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z Cookies przy pomocy narzędzia:  https://www.google.com/ads/preferences/

Polityka Prywatności w zakresie wykorzystywania Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie przez Chasing Rainbow jako operatora Serwisu nowej wersji pod następującym adresem: www.agnieszkamielech.pl. Wówczas Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach stosowania plików Cookies za pośrednictwem Serwisu.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez Administratora):

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych, księgowych, marketingowych, logistycznych, jak też biegłym rewidentom, audytorom, firmom doradczym i consultingowym ;
 • podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, dostawcom i podmiotom utrzymującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym inne podobne na rzecz Administratora;
 • zaufanym osobom trzecim, z którymi Chasing Rainbow współpracuje przy realizacji zamówień składanych przez Kontrahentów.

Chasing Rainbow może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis, bądź w inny sposób, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

 • w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe, w celach rachunkowych czy podatkowych;
 • w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Kontrahentami, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów,
 • w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy Chasing Rainbow jako administratora, takie jak :
 • dochodzenie roszczeń;
 • realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przestaniemy przesyłać Państwu informacje handlowe drogą elektroniczną / wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na powyższe);
 • kontaktowanie się z Osobami Kontaktowymi w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej / zawieranej przez Chasing Rainbow z tym

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do danych – możliwość żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Państwa dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych; jeżeli posiadacie konto w ramach Serwisu, to możecie Państwo w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Państwa dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;
 • prawo do sprostowania danych – możliwość żądania od Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; jeżeli posiadacie Państwo aktywowane konto dla dziennikarzy (Pressroom) firmowe w ramach Serwisu, to możecie Państwo w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Państwa dane osobowe przechowywane w ramach tego konta;
 • prawo do usunięcia danych – możliwość żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, ale tylko w określonych RODO sytuacjach, gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec powyższego usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:
 • zamówienie Kontrahenta zostało złożone i potwierdzone przez nas, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Państwa odebrane;
 • Kontrahent ma niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące produktów zamówionych w Chasing Rainbow;
 • nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Kontrahenta z Chasing Rainbow;
 • Kontrahent ma nieuregulowany wymagalny dług wobec Chasing Rainbow w tytułu zawartych z nami umów;
 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Państwa danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania od Administratora przenoszenia Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Chasing Rainbow umowy, której jesteście Państwo stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora – w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Chasing Rainbow narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod następującym adresem: kontaktchrainbow@gmail.com
 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech z siedzibą w Warszawie, adres: Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”.

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

JAK BĘDZIEMY DOKONYWAĆ ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Chasing Rainbow Serwisu lub procesów obsługi Kontrahentów.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostawały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w naszym Serwisie pod następującym adresem: http://www.agnieszkamielech.com/polityka-prywatnosci/ („Polityka Prywatności”)

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Zapisz się na mój newsletter. Uczciwie się przyznaję, że nie uda mi się pisać częściej niż raz na dwa tygodnie.
Ale będę opowiadała o wszystkim, co mnie interesuje i zajmuje – nie tylko o literaturze.


*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Chasing Rainbow Agnieszka Mielech. Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.


Agnieszka na Instagramie