Szukaj...
TOP

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.agnieszakamielech.com

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin korzystania z serwisu internetowego AgnieszkaMielech.com („Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę: Chasing Rainbow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, NIP: 522 162 45 23 („Chasing Rainbow”) za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego przez Chasing Rainbow pod adresem: www.AgnieszkaMielech.com („Serwis”).
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123, 730 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis (z wyłączeniem stron, do których prowadzą ewentualne linki zamieszczone w ramach Serwisu) jest prowadzona przez Chasing Rainbow jako jej administratora. Serwis może zawierać odesłania (np. w formie linków aktywnych, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą lub są bezpośrednio lub pośrednio związane z treściami zamieszczonymi przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Chasing Rainbow jest administratorem tych innych strony internetowych, czy też jest w jakikolwiek sposób powiązany (w tym kapitałowo, osobowo, czy też umownie) z takimi stronami internetowymi lub ich administratorami.
 4. Osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu, jak też korzystająca z usług świadczonych przez Chasing Rainbow drogą elektroniczną w ramach Serwisu („Użytkownik”) zobowiązana jest, przed rozpoczęciem odwiedzania i korzystania z Serwisu oraz powyższych usług, zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien odwiedzać, ani korzystać z Serwisu oraz powyższych usług.

2. Usługi świadczone przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Chasing Rainbow świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie następujące usługi:
  1. usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, które są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  2. usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do Chasing Rainbow zapytania lub prośby o podjęcie kontaktu w dowolnym celu;
  3. usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Chasing Rainbow do Użytkowników, którzy wcześniej dokonali zapisu na Newsletter przy wykorzystaniu dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie podali swój adres e-mail (a tym samym wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Chasing Rainbow w rozumieniu przepisu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), informacji określonych w postanowieniu § 3 ust. 1 Regulaminu;
 2. Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności w ramach Serwisu, takich jak: (i) wejście do Serwisu oraz przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna); (ii) wpisanie hasła do wyszukiwarki (iii) prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie odpowiedniego formularza elektronicznego zamieszczonego w ramach Serwisu dedykowanego do danej Usługi (Usługa kontaktu, Usługa Newsletter).
 3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania, Usługi kontaktu za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu, jak też korzystania z Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania lub Usługi pobierania świadczonych przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z Usługi Newsletter wymagania działania określonego w § 3 ust. 5 Regulaminu.

3. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Chasing Rainbow na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach i produktach, linkach do nowych usług i produktów oferowanych przez Chasing Rainbow lub zaufanych partnerów handlowych Chasing Rainbow, jak również premier książkowych lub innych produktów powiązanych wraz częściowym opisem ich zawartości, informacje o wydarzeniach literackich lub towarzyszących, udziałach i nagrodach w konkursach i festiwalach literackich, akcjach promocyjnych, konkursach, opiniach i materiałach prasowych
 2. Użytkownik, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Chasing Rainbow, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), które podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od Chasing Rainbow wiadomość e-mail na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Chasing Rainbow. Zaleca się, aby Użytkownik niezwłocznie dokładnie zapoznał się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania przez Chasing Rainbow jego danych osobowych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Chasing Rainbow.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter (tj. wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter) w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji z Usługi Newsletter (wypowiedzenia umowy) Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter Chasing Rainbow”) do Chasing Rainbow na następujący adres e-mail: kontaktchrainbow@gmail.com lub klikając w link aktywny o treści: „Rezygnuję z subskrypcji Newslettera” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.
 6. Chasing Rainbow zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 7. Chasing Rainbow zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika w ramach dokonywania zapisu na Usługę Newsletter.
 8. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone w granicach określonych postanowieniami § 5 Regulaminu.

 

4. Tytuł własności i prawa autorskie

 1. Chasing Rainbow lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich Praw Własności Intelektualnej w odniesieniu do Serwisu oraz jej treści; teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ w Serwisie, oraz sam Serwis, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej (,,Treść”).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Serwisie. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Chasing Rainbow wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.
 4. Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem udzielonym w ramach Regulaminu, nie wolno Państwu kopiować, pobierać, rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Chasing Rainbow.
 5. W przypadku pobierania przez Państwa oprogramowania z Serwisu (w tym plików, obrazów zawartych w oprogramowaniu lub przez nie generowanych oraz danych towarzyszących oprogramowania), Chasing Rainbow udziela Państwu jednorazowej licencji na korzystanie z tego oprogramowania (łącznie „Oprogramowanie„). Chasing Rainbow nie przenosi na Państwa prawa do Oprogramowania. Posiadacie Państwo nośnik, na którym Oprogramowanie jest nagrane, ale Chasing Rainbow zachowuje pełne prawo do Oprogramowania oraz wszystkie Prawa Własności Intelektualnej z nim związane. Nie wolno Państwu dokonywać redystrybucji, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać, demontować lub w inny sposób redukować oprogramowania do formy dostrzegalnej przez użytkownika (z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo).
 6. W odniesieniu do jakichkolwiek informacji lub materiałów, które przekazujecie Państwo Chasing Rainbow korzystając z Serwisu, udzielacie Państwo Chasing Rainbow nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:
 7. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania treści w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 8. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 9. publicznego udostępnienia treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 10. wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 11. promocji i reklamy, merchandisingu,
 12. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie treści oraz wykonywanie przez Chasing Rainbow zależnych praw autorskich do utworów zależnych od przekazanych treści oraz upoważnia Chasing Rainbow do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich. Chasing Rainbow może używać dostarczonych treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez. Chasing Rainbow nie ma obowiązku publikacji dostarczonych treści. Chasing Rainbow może wprowadzać zmiany, skracać lub usuwać w Serwisie treści, co do których Chasing Rainbow samodzielnie uzna, że stanowią one naruszenie wymogów dotyczących dostarczanych treści i innych postanowień Regulaminu. Chasing Rainbow nie gwarantuje użytkownikowi możliwości edytowania dostarczonych treści lub ich usuwania za pośrednictwem Chasing Rainbow.
 14. Informujemy, że w przypadku naruszenia powyższego zapewnienia lub innych postanowień zawartych w dziale „Tytuł własności i prawo autorskie” będziecie Państwo zobowiązani do wynagrodzenia Chasing Rainbow wszelkich związanych szkód, kosztów, strat, wydatków, kosztów postępowania i dochodzenia roszczeń.
 15. Chasing Rainbow będzie stanowczo egzekwowała swoje Prawa Własności Intelektualnej związane z Serwisem w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego.
 16. W Regulaminie „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają Treść, Znaki, Oprogramowanie oraz patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, prawa do publikacji, wszelkie prawa do baz danych (w tym prawa ekstrakcji), prawa do zastrzeżonych i nie zastrzeżonych wzorów, tajemnice handlowe oraz prawo do zachowania poufności informacji, jak również wszelkie prawa lub inne formy ochrony o podobnym charakterze, obowiązujące w dowolnej części świata, niezależnie od tego, czy którekolwiek z nich są zarejestrowane, czy też nie, a także prawa wynikające z wniosków o ich rejestrację.

5. Treści prezentowane w Serwisie, w tym informacje o produktach i usługach

 1. Serwis oraz zamieszczone w nim treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Chasing Rainbow, jej działalności, jak również o produktach i usługach Chasing Rainbow oraz innych podmiotów, w tym zaufanych partnerów handlowych Chasing Rainbow.
 2. O ile w sposób wyraźny nie zostało to zastrzeżone w treściach zamieszczonych w Serwisie, treści te nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych (poza umowami o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu). Publikowane w Serwisie informacje dotyczące cen jakichkolwiek produktów lub usług są przedstawiane Użytkownikom tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży. Chasing Rainbow zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany informacje dotyczące cen w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 3. Chasing Rainbow podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje i treści prezentowane w ramach Serwisu, w tym w szczególności informacje cenowe, były dokładne i aktualne. Treści te zostały zgromadzone przez Chasing Rainbow z najwyższą możliwą starannością. Jednakże, ponieważ wspomniane informacje są Użytkownikom udostępniane w ramach Serwisu wyłącznie dla celów informacyjnych, mogą one szybko stać się nieaktualne. Wobec powyższego Chasing Rainbow zaleca oraz rekomenduje, aby Użytkownicy korzystający z Serwisu oraz pragnące korzystać z Serwisu inaczej niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o działalności Chasing Rainbow oraz produktach i usługach Chasing Rainbow i jej zaufanych partnerów handlowych, we własnym interesie dokonywali weryfikacji tych informacji w bezpośrednich źródłach.

 

6. Niewłaściwe korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu:
  • w jakikolwiek sposób (w szczególności poprzez wysyłanie informacji za pośrednictwem Serwisu), który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub ma charakter groźby;
  • w sposób, który narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy;
  • w celu wyrządzenia szkody (majątkowej lub osobistej) jakiejkolwiek innej osobie;
  • w sposób naruszający dobra (w tym dobra osobiste) osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • w celu wprowadzenia wirusa lub innego niszczącego programu;
  • w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  • w jakikolwiek sposób nie objęty upoważnieniem Chasing Rainbow lub stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu;
  • w jakikolwiek sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Chasing Rainbow lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania.
 2. Chasing Rainbow informuje, że będzie w pełni współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi organami wykonywania prawa, nakazującymi lub zalecającymi Chasing Rainbow ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 3. Niezależnie od postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, Chasing Rainbow zastrzega sobie prawo do zawieszenia danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub zablokowania / usunięcia wszelkiej korespondencji elektronicznej lub innej przesyłki danego Użytkownika w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu (lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wspomniane naruszenie nastąpiło lub wkrótce nastąpi).

 

7. Odpowiedzialność

 1. Chasing Rainbow podejmuje starania, aby wiadomości lub inne informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu były poprawne i dokładne, jednakże nie podejmuje wobec Użytkowników zobowiązania do zapewnienia tego w każdym przypadku. W związku z tym Chasing Rainbow niniejszym informuje, że to w interesie Użytkownika jest dokonanie niezależnej weryfikacji tych wiadomości lub informacji w bezpośrednich źródłach.
 2. Chasing Rainbow ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Chasing Rainbow nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Serwisu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności na skutek podania przez Użytkowników nieprawidłowych lub fałszywych danych osobowych, bądź niedokonania niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych.

 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Serwisu lub Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 3. oznaczenie osoby i dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej);
 4. dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację, jak również opis, na czym polegały nieprawidłowości w reklamowanej Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Chasing Rainbow.
 6. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na następujący adres: kontaktchrainbow@gmail.com
 7. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez Chasing Rainbow w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Chasing Rainbow. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Chasing Rainbow.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Chasing Rainbow

Podstawowym warunkiem technicznym korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Chasing Rainbow jest posiadanie:

 1. urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu;
 2. dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 3. przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym obsługującej następujące standardy:
  • HTTP i HTTPS;
  • HTML 5, XHTML i XML;
  • CSS 3;
  • JavaScript (w tym DHTML);
  • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;
  • obiektowy model dokumentu (DOM);
  • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
 4. w odniesieniu do takich Usług jak Usługa Newsletter, Usługa Kontaktu – konta poczty elektronicznej (e-mail) w ramach dowolnej domeny.

 

10. Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) („RODO”) jest Chasing Rainbow, czyli firma: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa.
 2. Chasing Rainbow, jako administrator danych osobowych Użytkowników, przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami RODO.
 3. Od Użytkowników Chasing Rainbow nie pobiera w ramach Serwisu automatycznie żadnych danych osobowych, poza przypadkami ich dobrowolnego przekazania przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zawartych w ramach Serwisu, jak również poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w dokumencie zatytułowanym: „Polityka Prywatności Chasing Rainbow”, udostępnionym przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu pod następującym adresem: http://www.AgnieszkaMielech.com/politykaprywatnosci.php („Polityka Prywatności”).
 4. Ilekroć dla skorzystania z Usługi w ramach Serwisu niezbędne jest podanie Chasing Rainbow określonych danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie Chasing Rainbow wiadomości e-mail na następujący adres: kontaktchrainbow@gmail.com .
 5. Chasing Rainbow, jako administrator danych osobowych Użytkowników, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Chasing Rainbow, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Chasing Rainbow ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 7. Przed korzystaniem z Serwisu lub Usług świadczonych przez Chasing Rainbow w ramach Serwisu, a w szczególności przed podaniem Chasing Rainbow jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

11. Dane kontaktowe Chasing Rainbow

Jeśli macie Państwo pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi odnośnie funkcjonowania Serwisu lub Usług świadczonych przez Chasing Rainbow drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, skontaktuj się z nami:

Chasing Rainbow Agnieszka Mielech
ul.
Żaryna 5/85
02-593 Warszawa

adres e-mail: kontaktchrainbow@gmail.com

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i dotyczących umów o korzystanie z Usług przez Użytkowników stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Chasing Rainbow zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, publikując zmienioną wersję Regulaminu w Serwisie. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminie w Serwisie i będą obowiązywać po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu ich publikacji w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług świadczonych przez Chasing Rainbow drogą elektroniczną za pomocą Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację przez danego Użytkownika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2020 roku.

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Zapisz się na mój newsletter. Uczciwie się przyznaję, że nie uda mi się pisać częściej niż raz na dwa tygodnie.
Ale będę opowiadała o wszystkim, co mnie interesuje i zajmuje – nie tylko o literaturze.


*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Chasing Rainbow Agnieszka Mielech. Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.


Agnieszka na Instagramie